129 ada,27 parsel numaralı taşınmaz hakkında kamu yararı alınması hk.

Karar Tarihi: 02 Mart 2021 09:37
Karar No: 04

KARAR

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince 02.03.2021 Salı günü saat: 10.00 da aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere Meclis Başkanı Kemal ŞENGÜL  ’ ün Başkanlığında meclis toplantı salonunda yukarıda adı geçen üyelerin katılımı ile olağan toplandı.

Gündemin birinci maddesi olan, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi imar planında tarımsal niteliği korunacak alanda kalan 129 ada, 27 parsel numaralı taşınmazın yapı adasına dönüştürülmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Mollaköy Beldesi Cumhuriyet Mahallesi 129 ada, 27 parsel numaralı taşınmazın sahibi Gülbey DOĞAN’ ın Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu 31.12.2019 tarihli dilekçesiyle tarımsal niteliği korunacak alan içerisinde kalan söz konusu, taşınmazının yapı adası alanı olması yönünde imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunmuştur.

Söz konusu taşınmazın imar planımızda tarımsal niteliği korunacak alanda kalması sebebiyle taşınmazın tarım dışı amaçla kullanılmasıyla alakalı Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden görüş istenilmiş olup T.C. Erzincan Valiliği İl Toprak Koruma Kurulunun 28.10.2020 tarihli ve 2020-32 sayılı kararında;

“ Mollaköy Belediye Başkanlığının 02.03.2020 tarih ve 41 sayılı yazısında, Erzincan ili, Merkez ilçesi, Mollaköy Beldesi Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve imar planında tarımsal niteliği korunacak alanda (TNKA) kalan, 129 ada, 27 parsel numaralı, 4368,07 m2  olan yüzölçümlü taşınmazda yapı adası yapımı amaçlı imar planında tadilat yapılmak suretiyle tarım dışı kullanım talebinin görüşülmesi sonucunda:

Erzincan ili, Merkez ilçesi, Mollaköy Beldesi 129 ada, 27 parsel numaralı taşınmaz, 21/01/2017 tarih ve 29955 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Erzincan Büyük Ova sınırları içerisinde kaldığı tespit edilmiştir. Erzincan ili Merkez ilçesi Mollaköy Beldesinin tamamı büyük ova sınırları içerisinde kalmaktadır Bakanlığımız 26/04/2018 tarihli ve E.1167396 sayılı Olur ile yürürlüğe giren Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlamasına Dair Uygulama Talimatının 10. maddesi, 2. fıkrası ve 5. fıkrası gereği müracaat sahibi kuruluştan 14.02.2020 tarihli ve E.557862 sayılı yazı ile alternatif alan bulunup bulunmadığına dair görüş istenmiş olup, Mollaköy Belediye Başkanlığı 07.09.2020 tarih ve E.166 sayılı yazısında, mevcut onanalı imar planı sınırları içerisinde konut ihtiyacını karşılayacak boşta planlı alanlarda taşınmaz bulmadığı, bu sebepten dolayı 129 ada, 27 parsel numaralı taşınmazın yapı adası alanı olarak imar planı değişikliği yapılmasında sakınca bulunmadığı bildirilmiştir.

Erzincan Büyük Ova içerisinde kalan, Erzincan İli, Merkez İlçesi, Mollaköy Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi sınırları konut amaçlı ilave imar planı yapılmak suretiyle tarım dışı amaçlı kullanılmasının, 5403 sayılı Kanunun 14.maddesinin 3.fıkrasının (b) bendi kapsamında Bakanlık ve talebin ilgili olduğu Bakanlıkça ortaklaşa kamu yararı karar alınması şartıyla uygun görülmüştür.

Kurulumuz tarafından oy çokluğu ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

Meclisimizce yapılan müzakereler neticesinde; Erzincan ili, Merkez ilçesi, Mollaköy Beldemiz, Cumhuriyet mahallesinde bulunan ve imar planımızda tarımsal niteliği korunacak alanda kalan 129 ada, 27 parsel numaralı, 4368,07m2 yüzölçümlü taşınmazın yapı adası alanı olarak tarım dışı amaçlı kullanılması yönünde 5403 sayılı Kanunun 13/d ve 14/b maddeleri uyarınca Kamu Yararı Kararının alınmasına Belediye meclisince oy birliğiyle karar verildi.

Kemal ŞENGÜL                        Okan ARAS                        Gökhan EREN

Belediye Başkanı                        Kâtip Üye                        Kâtip Üye

YENİ VİDEOLAR

T.C. Mollaköy Belediyesi

Mollaköy Belediyesi'ne ait kurumsal sayfaların, haber, duyuru, fotoğraf, video, proje ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

T.C. Mollaköy Belediyesi

Mollaköy Beldesi Cumhuriyet Mah. Munzur Caddesi No:21
/ Erzincan

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.