Geçici işçi vizesi

Karar Tarihi: 05 Ocak 2021 00:00
Karar No: 03

KARAR

       
    Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince 05.01.2021 Salı günü saat: 10.00 da aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere Meclis Başkanı Kemal ŞENGÜL  ’ ün Başkanlığında meclis toplantı salonunda, yukarıda adı geçen üyelerin katılımı ile olağan toplandı.
Gündemin üçüncü maddesi olan 2021 yılı Geçici İşçi Vizesinin belirlenmesine ilişkin konusu görüşüldü. Yapılan görüşmeler neticesinde; 
Belediye meclisi konu üzerinde görüş mütalaa ederek; 31 Mayıs 2009 tarih ve 27244 sayılı resmî gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik” üzerine Belediyemizin yeni norm kadrosu oluşturulmuş, Norm Kadro ve cetvelleri en son şekliyle 07.08.2009 tarih ve 21 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanmıştır.

         22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birliklerinin Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Yönetmeliğin Geçici İşçileri kapsayan 24.maddesinin 1.fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 12 Ocak 2008 tarih ve 26754 sayılı resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 1.maddesinde  “Belediyeler ve Mahalli İdare Birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları, bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre Meclis tarafından yıllık olarak belirlenir” denilmektedir.
Bu itibarla Belediyemiz Meclisince karara bağlanan Norm Kadromuzda toplam 20 adet memur norm kadrosu verildiğinden 20 x 20% = 4 kişidir.  Geçici işçi kadrolarının 2021 yılının 1.yarısı olan Ocak ayı itibarı ile gün esası içerisin de adam/gün sayısına göre (2008 yılında 5620 sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin işlemler hakkında çıkan 2007/1 sayılı tebliğe göre 6 ayı geçmemek üzere 5 ay 29 gün geçici işçi kullanılmasına) kullanılması ve giderlerin Bütçenin ilgili tertiplerinden ödenmesine ile aşağıda sunulan 5.sayılı cetveldeki


GEÇİCİ İŞÇİ VİZE TEKLİF CETVELİ

İLİ            : ERZİNCAN
EK-5

İLÇESİ     : MERKEZ

KURUMU : MOLLAKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİRİMİ


POZİSYON ÜNVANI

2020
Yılında Çalıştırılan

2021  
Yılı İçin Teklif Edilen
Geçici Pozisyonun
Adam/Ay Miktarı


 


 

Geçici İşçinin
Adam/Ay Miktarı


 


 


Fen İşleri 


Geçici İşçi

0

4kişi x 5 ay 29 gün =23 ay 26 gün

VİZE EDİLEN TOPLAM

23 Ay 26 Gün

Adam/Ay

BELEDİYE PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMININ BELEDİYE

GELİRLERİ TOPLAMINA ORANINI GÖSTERİR CETVEL


2019 Yılı Net 

Yeniden Değerlendirme


Değerlemeli
%40'lık

2019 Yılı Gerçekleşen

Geliri

Yılı

Oranı %


Net Gelir
Tutarı

Personel Gideri

2.632.280,27

2019

22,58


3.226.648,00
1.290.695,00

872.135,82

2020Yılı Net 

Yeniden Değerlendirme


Değerlemeli
%40'lık

2021 Yılı Tahmini Bütçe

Geliri

Yılı

Oranı %


Net Gelir
Tutarı

Personel Gideri

2.491.849,58

2020

9,11


2.718.857,07
1.087.542,82

1.244.000,00


4 adet Geçici İşçi kadrosunun vize edilmesine Belediye meclisimizce oy birliği ile karar verdi.


Kemal ŞENGÜL                 Okan ARAS            Gökhan EREN
Belediye Başkanı                 Katip Üye             Katip üye 
 

YENİ VİDEOLAR

T.C. Mollaköy Belediyesi

Mollaköy Belediyesi'ne ait kurumsal sayfaların, haber, duyuru, fotoğraf, video, proje ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

T.C. Mollaköy Belediyesi

Mollaköy Beldesi Cumhuriyet Mah. Munzur Caddesi No:21
/ Erzincan

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.